ورود ثبت‌نام

مناقصه

658
ﺳﻪشنبه, 21 فروردین,1397
نویسنده: مدیر وب سایت
 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

1

مناقصه تدوين مدل مرجع معماري سازمانی

96/1589

21/01/97

30/8 صبح

400.000.000

2

تجديد مناقصه تعميرات انواع ترانسفورماتور

96/1590

21/01/97

00/9 صبح

360.000.000

3

تجدید مناقصه سرویس و نگهداری روشنایی معابر در شهرستانهای گلپایگان و فریدن بصورت کلید دردست

96/1591

21/01/97

30/9 صبح

284.000.000

4

تجدید مناقصه خرید تبلت جهت مامورین قرائت

96/1592

21/01/97

00/10 صبح

302.600.000

 

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهار شنبه مورخ 23/12 /96 تا پايان وقت اداري روز  دوشنبه مورخ 06/01/97 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات ازتاریخ 07/01/97  لغايت به ترتیب جدول فوق ساعت 30/7 و 8 و 30/8 و 9 صبح روز سه شنبه مورخ 21/01/97

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير توضيحات :

1-     هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي همشهری  و هدف و اقتصاد بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2-     مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند .

3-     داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4-     اسناد و مدارك و اطلاعات اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معاملات توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي ميباشدهمچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir  و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد .

5-     به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

دفتر روابط عمومي

نظر شما

نام:
ایمیل:
نظر:
ارسال

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x