مشخصات عمومی
بهره برداری شهرستانهای اردستان
1804/99
مناقصه
-
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/06/04
1399/07/05
1399/07/09
1399/07/09
1399/07/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.9.0
V5.7.9.0