کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    چشم انداز سال 1398 شرکت توزیع برق استان اصفهان با هدف دستیابی به رضایتمندی و بهره وری، شامل موضوعات و اقدامات استراتژیک زیر است:

    1. افزایش قابلیت اطمینان شبکه
    2. خدمات غیرحضوری
    3. کاهش تلفات
    4. کاهش پیک بار
    5. منابع انسانی

     


    گروه دورانV6.0.5.0