کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    با هدف دستیابی به رضایتمندی و بهره روی و در افق پنج ساله، چشم انداز تعیین شده برای سال 1405 شرکت توزیع برق استان اصفهان عبارتند از:


    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0