پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...


    با هدف دستیابی به رضایتمندی و بهره روی و در افق پنج ساله، چشم انداز تعیین شده برای سال 1405 شرکت توزیع برق استان اصفهان عبارتند از:


    5.7.9.0
    گروه دورانV5.7.9.0