مزایده ها و مناقصات شرکت توزیع برق استان اصفهان مناقصه و مزایده

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  121/1400مزایده اجناس برق و غیر برقی مزايده 1400/02/181400/03/031400/02/221400/03/01مشاهده اطلاعات کامل
  1857/99خرید تجهیزات شبکه و امنیت مناقصه یک مرحله ای 1399/11/181399/12/291399/12/161399/12/17مشاهده اطلاعات کامل
  1804/99بهره برداری شهرستانهای اردستان مناقصه یک مرحله ای 1399/06/041399/07/091399/07/051399/07/09مشاهده اطلاعات کامل
     آرشيو

  گروه دورانV6.0.5.0