مزایده ها و مناقصات شرکت توزیع برق استان اصفهان مناقصه و مزایده
-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  ۲۰۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۵۴واگذاری اجرای پروژه های تبديل شبکه فشار ضعيف مناقصه دو مرحله ای 1401/02/211401/02/211401/02/211401/02/21مشاهده اطلاعات کامل
  ۲۰۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۵۵واگذاری اجرای پروژه های تبديل شبکه فشار ضعيف مناقصه دو مرحله ای 1401/02/211401/02/211401/02/211401/02/21مشاهده اطلاعات کامل
  ۲۰۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۵۶واگذاری اجرای پروژه های تبديل شبکه فشار ضعيف مناقصه دو مرحله ای 1401/02/211401/02/211401/02/211401/02/21مشاهده اطلاعات کامل
  ۲۰۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۵۷واگذاری اجرای پروژه های تبديل شبکه فشار ضعيف ... مناقصه دو مرحله ای 1401/02/211401/02/211401/02/211401/02/21مشاهده اطلاعات کامل
  ۲۰۰۱۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۵۸مناقصه اجرایی خدمات مشترکین به صورت کلید در دست مناقصه دو مرحله ای 1401/02/211401/02/211401/02/211401/02/21مشاهده اطلاعات کامل
  122/1400فروش انواع خودروهاي اسقاطي 122/1400 مزايده 1400/03/101400/03/311400/03/221400/03/30مشاهده اطلاعات کامل
  02فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران قرائت و همياران وصول عادي شرکت توزیع برق استان اصفهان فراخوان 1400/03/101400/03/301400/03/231400/03/29مشاهده اطلاعات کامل
  121/1400مزایده اجناس برق و غیر برقی مزايده 1400/02/181400/03/031400/02/221400/03/01مشاهده اطلاعات کامل
  1857/99خرید تجهیزات شبکه و امنیت مناقصه یک مرحله ای 1399/11/181399/12/291399/12/161399/12/17مشاهده اطلاعات کامل
  1804/99بهره برداری شهرستانهای اردستان مناقصه یک مرحله ای 1399/06/041399/07/091399/07/051399/07/09مشاهده اطلاعات کامل
     آرشيو

  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0