کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  • تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها
  • نحوه محاسبه قبوض
       • نرخهای بازار برق در سال 1400
       • هزینه های برقراری انشعاب
       • ضوابط فروش انرژی و انشعاب

       6.0.5.0
       گروه دورانV6.0.5.0