-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  تماس با ما

  نام و نام خانوادگی

  آقای علی یوسفی

  سمت

  رئیس گروه نظارت بر خدمات غیرحضوری

  حوزه

  معاونت فروش و خدمات مشترکین

  تلفن تماس

  37121

  121

  پست الکترونیک

   

  درگاه های خدمات الکترونیک

  میز خدمت الکترونیک(مصوب توانیر)

  خدمات غیر حضوری(اختصاصی برق اصفهان)

  ساپا (قبض برق)

  اپلیکیشن برق من

   

  تماس با ما

  نام و نام خانوادگی

  آقای شفیع اصغری

  سمت

  کارشناس حوزه انرژی

  حوزه

  معاونت بهره برداری

  تلفن تماس

  37121

  121

  پست الکترونیک

   

  درگاه های خدمات الکترونیک

  میز خدمت الکترونیک(مصوب توانیر)

  خدمات غیر حضوری(اختصاصی برق اصفهان)

  ساپا (قبض برق)

  اپلیکیشن برق من

   

   

   

   

  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0